ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทศพร แก้วดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปลาปาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน