ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพรธฤดี ไชยปรปักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปลายพระยา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน