โครงการสร้างและะพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

@พช.พุทไธสง..บุรีรัมย์บำรุงสุข@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการสร้างและพีัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  ณ หมู่บ้านสัมมาชีพเป้าหมาย 17 หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ได้ลงดำเนินกิจกรรม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านน้อย ต.บ้านยาง  ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง  ม.2 บ้านโนนหนองสรวง ต.พุทไธสง และม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้นำสัมมาชีพและปราช์ญ แต่ละหมู่บ้านๆละ 5 คน และผู้สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอาชีพหมู่บ้านละ 26 ครัวเรือน  ไม่ซ้ำกับครัวเรือเดิมปี 2560 ณ ศาลากลางบ้านแต่ละหมู่บ้าน

(Visited 27 times, 1 visits today)