โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีระดับตำบลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมะเฟือง

@บุรีรัมย์@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง วันที่ 17 ตุลาคม 2560. เวลา 9.00 น.  นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง มอบหมายให้นายทรัพย์ศิลป์  สังสีแก้ว นว.พช.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีระดับตำบลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมะเฟือง งบเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อบต.มะเฟือง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสัมประสิทธิ์  หลวงสนาม ปลัด อบต.มะเฟือง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง มาร่วมในการอบรมครั้งด้วย มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคระกรรมการพัฒนาตรีหมู่บ้าน ตำบล และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน  218 คน

(Visited 14 times, 1 visits today)