โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีระดับตำบลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพุทไธสง

@บุรีรัมย์@ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพุทไธสง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีระดับตำบลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพุทไธสง ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากงบเงินอุดหนุน  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู้บ้านและสมาชิก  รวม 260 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง

 

 

(Visited 481 times, 3 visits today)