สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเรือ

จังหวัดเลย

นายมนัส สมณะ

พัฒนาการอำเภอภูเรือ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน