ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ สโลแกน และจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

ดาวน์โหลด

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ