ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพรรษา มนูญผล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูเพียง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน