สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง

จังหวัดเลย

นายบุญโฮม พราวกลาง

พัฒนาการอำเภอภูหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน