@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 11-13

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว ประจำเดือนสิงหาคม 2562

@สพอ.ภูเขียว 📢📢วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา00น. นายเกษม พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสาวศิรภากานต์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢ศึกษาดูงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธร [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต้นแบบระดับอำเภอ

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเกษม พึ่งธรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม