📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัณนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ ม.5 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นางสาวอุทุมพร หอมแสง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านดอน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองข่า ม.3 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว>>>นางปริฉัตร ธรรมกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองคอนไทย ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองคอนไทย ม.13 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว>>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️@สพอ.ภูเขียว >>>>นางปริฉัตร ธรรมกุล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโคกสะอาด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านกุดแดง ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️@สพอ.ภูเขียว >>>> นายเกษม พึ่งธ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว>>>นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านแข้ ม.14 ต.ผักปัง ดูงานการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ จุดเรียนรู้บ้านโนนสาวเอ้ ม.9 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว>>>นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแข้ ม.14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢📢@สพอ.ภูเขียว >>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢@สพอ.ภูเขียว>>> นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักปัง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านแข้ ม.14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

📢📢@สพอ.ภูเขียว>>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢@สพอ.ภูเขียว>>>นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลธาตุทอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านธาตุทอง ม.1 ต.ธาตุทอง ดูงานการเพาะเห็ดฟาง ณ จุดเรียนรู้ บ้านโนนทัน ม.12 ต.ธาตุทอง

📢📢@สพอ.ภูเขียว>>> นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์ พัฒนาการประจำตำบลผักปัง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนดินแดง ม.7 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูม

📢📢@สพอ.ภูเขียว >>>นายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม