@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢 เข้าร่วมนำเสนอผลการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

@สพอ.ภูเขียว 📢📢📢  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 30 น. นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) พร้อมด้วย นายยอด นิสัยมั่น ผู้ใหญ่บ้านโนนสาวเอ้ หมูที่ 9 ตำบลโคกสะอาด เข้าร่วมนำเสนอผลการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 9 times, 1 visits today)