@สพอ.ภูเขียว 📢📢นางปริฉัตร ธรรมกุล นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@สพอ.ภูเขียว 📢📢 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางปริฉัตร ธรรมกุล นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญ  การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำส้มปลา ณ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว

(Visited 16 times, 1 visits today)