โครงสร้างบุคลากร

นายเกษม พึ่งธรรม

พัฒนาการอำเภอภูเขียว

นางแก้วมณี สิงห์จานุสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปริฉัตร ธรรมกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์ พิพัฒน์พงษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวศรีสุดา น้อยศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอุทุมพร หอมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 218 times, 1 visits today)