ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุ่งฤดี ชื่นชม

ตำแหน่งรก พัฒนาการอำเภอปลวกแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน