สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีระพงศ์ บรรณราช

พัฒนาการอำเภออำเภอพรหมคีรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน