ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสโรชา ราชบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รักษาการพัฒนาการอำเภอ)อำเภอพระแสง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน