ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาดูงาน ณ โครงการพิเศษส่วนเกษตรเมืองงาย ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานินีนาถ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครู กศน. และตัวแทนเครือข่าย OTOP อำเภอพร้าว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขามสุ่มเวียง ร่วมโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1”