ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการดำเนินงานตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดและข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2560