กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (รอบที่ 2) ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการดำเนินงานตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดและข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2/2560