สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประกวดการจัดร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสตรี”ตามโครงการพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 )

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกเพื่อแม่พลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พลังพอเพียงขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ครั้งที่ 2

พัฒนาการอำเภอพร้าวและทีมงาน ร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life) พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการจัดการกองทุนฯและส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนของอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้านและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล