“ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพร้าว ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 (รับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ)

พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาแนะนำงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำแม่แวน พร้อมทั้ง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(way of life)