🆕ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️📌📌📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท อำเภอพร้าว📣📣📣จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.) ระดับอำเภอ โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอพร้าว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน # 🎉🎉🎉🎊🎊🎊

📌📌🆕ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้🎉🎉🎉🎊🎊🎊

📌📌🆕ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

🆕วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 : เวลา 09.30 น. 📌📌📌นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมผู้แทนนำเสนอกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1

🆕วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. 📌📌📌นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP และสารสนเทศ และผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพร้าว จำนวน 6 ราย เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์📣📣📣

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣🎷📣🎷โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอพร้าว ครั้งที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุมฯ

🆕วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣📣📣นำทีมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี “ตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4” ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่🎉🎉🎉

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2562 : 📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣🎷📣🎷โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลแม่แวน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ครั้งที่ 1/2562 และรับฟังความก้าวและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

🆕เบื้องหลังความสำเร็จ “ร่วมแรง ร่วมใจ”👏👏👏 การเตรียมงานของทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กร ภาคี เครือข่าย ภาครัฐ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง🙏🙏🙏 ในการจัดกิจกรรม 📌📌📌kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัดบ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี✌️✌️✌️