นายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.พร้าว เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรม ปลูกป่า

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้นำชุมชนเข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2561 คัดเลือกระดับโซน (เหนือ)

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในงาน “ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูลครั้งที่ 3”

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และนางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ซึ่งรับผิดชอบงาน OTOP พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน/ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน นายณรงค์ชัย ปาระโกน บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ต. น้ำแพร่และนางจีรภา จันทร์ชื่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฐมนิเทศน์ สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”