นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมสรุปแผนและผลการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.พร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพร้าว จำนวน 15 กลุ่ม เข้าร่วมอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 5วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่

นายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.พร้าว เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรม ปลูกป่า

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้นำชุมชนเข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2561 คัดเลือกระดับโซน (เหนือ)

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในงาน “ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูลครั้งที่ 3”