นจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว:โดย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมผู้ดูแลเด็ก อำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรม การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง(วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว:โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และ นายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการสาธิตและฝึกอบรมการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตการจำหน่าย รวมทั้งการแปรรูปให้กับครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านห้วยบงใต้ ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว :โดยนายอาทิตย์ ตาลผัด และ นางนงเยาว์เทพอุโมงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการสาธิตและฝึกอบรมการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียงอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำโดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของ เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 คนและ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่ โดยมี นายไสว อุปเสน (ผู้นำ อช.) ชาย ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.4 บ้านป่าแขม และ ม.7 บ้านแม่พวก ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ พร้อมด้วยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2562 และติดตามถามไถ่ ความเป็นอยู่โดยมี นางพิกุล งามเมือง (ผู้นำ อช.) หญิง ต.แม่แวน เข้าร่วมการสำรวจด้วยในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ม.2/ม.3/ม.5/ม.6/ม.9/ม.10 ต.แม่แวน อ.พร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแพะพัฒนา ม.1 ต.เขื่อนผาก และ บ้านต้นกอก ม.4 ต.ป่าตุ้ม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก และ บ้านสันถนน ม.6 ต.ป่าตุ้ม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว

8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 5 คนและครัวเรือนเป้าหมาย 20 ครัวเรือน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1.)บ้านศรีประดู่ ม.10 ต.แม่ปั๋ง(2.) บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม (3.)บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ม.10 ต.แม่แวน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ (PGS) บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว