วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : 🎯🎯🎯เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกับ กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ร่วมการประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพปี 2563 จำนวน 24 หมู่บ้าน

🇹🇭▶️📸วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 07.30 น. 🎯🎯🎯นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีม ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) และเครือข่ายสตรีอำเภอพร้าว 📣📣📣ร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

🇹🇭▶️📸วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.30 น. 🎯🎯🎯นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣📣📣จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ประจำไตรมาส 2/ 2563

🇹🇭▶️📸วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. 🎯🎯🎯นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣📣📣ร่วมประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

🇹🇭▶️📸“ทีมพร้าว ปลูกพลัง สร้างสรรค์งาน พัฒนาชุมชน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธุ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทางาน สร้างชุมชน” โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมฯ 🎉🎉🎉

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการสร้างพลังชุมชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างกัน

พช.พร้าว ร่วมกิจกรรม การประกวด ตกแต่งภูมิทัศน์ ร้านแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ภายใต้แนวคิด “มรดกล้านนา งามสะพรั่งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์”