สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวพร้อมด้วยเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ประจำปี 2562

🆕➡️📸ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว📌📌📌 โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562

🆕➡️📸วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️📌📌📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว📣📣📣 นำทีม➡️ พลังสตรีอำเภอพร้าว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ➡️เครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินอำเภอพร้าว และ➡️ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว (ผู้นำ อช.) ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 : ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว📌📌📌 โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣📣📣ให้การต้อนรับ➡️ คณะตรวจติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.🆕➡️📸โครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562

🆕ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.30 น.➡️📌📌📌 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว 📣📣📣ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว

🆕วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ให้การต้อนรับ โดยมีนายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอาวุโส อำเภอพร้าว กล่าวรายงานต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรรฯ

🆕วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : 📌📌📌ช่วงเช้า อำเภอพร้าว ดำเนินการ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100 %) ประจำปี 2561/2562 ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 📣📣📣➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงที่มีการส่งเสริมและปฏิบัติเป็นรูปธรรมดีเด่นระดับอำเภอพร้าว จำนวน 3 ครัวเรือน และมอบต้นรวงผึ้งให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอพร้าว จำนวน 15 หมู่บ้านเพื่อนำปลูกในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ก่อนวาระการประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 # พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน #🎊🎉🎊🎉