โครงสร้างบุคคลากร

โทรศัพท์ 081-8202382

นายชูชาติ บุญธรรม

พัฒนาการอำเภอพร้าว โทร.081-8202382

นายอาทิตย์ ตาลผัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 086-9137691

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ       โทร. 084-9501317

นายประโยชน์ จันทะวงษ์

นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 081-2881977

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  โทร. 086-1703883

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร. 086-1703883

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร. 062-3083976

(Visited 404 times, 1 visits today)