โครงสร้างบุคคลากร

โทรศัพท์ 081-8202382

นายชูชาติ บุญธรรม

พัฒนาการอำเภอพร้าว โทร.081-8202382

นายอาทิตย์ ตาลผัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 086-9137691

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ       โทร. 084-9501317 รับผิดชอบ ต.ป่าไหน่ และ ต.ป่าตุ้ม

นายประโยชน์ จันทะวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร.099-2920808 รับผิดชอบ ต.สันทราย และ ต.น้ำแพร่

นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร. 081-2881977

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  โทร. 086-1703883 รับผิดชอบ ต.เขื่อนผาก และ ต.แม่แวน

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร. 086-1703883

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรติดต่อ. 062-3083976

นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โทร. 062-3083976

(Visited 628 times, 1 visits today)