สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บเล่ม (จปฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ

เข้าชม 5 ครั้ง

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บเล่ม (จปฐ.) พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในพื้น 1.อบต.แม่แวน 2.ทต.บ้านโป่ง 3.ทต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อปท. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
//พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 5 times, 1 visits today)