นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1ณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 19 ครั้ง

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

(Visited 19 times, 1 visits today)