วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าวเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร จปฐ. ประจำปี 2561

เข้าชม 50 ครั้ง

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ มีนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จ้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(ข้อมูล จปฐ.)แก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จำนวน 70 คน

การจัดประชุมฯ ได้กำหนดกิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปี2561 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) รวมถึงการเผยแพร่การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการจัดทำสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต CIA : Community Information Radar Analysis และการจัดเสวนาเรื่อง เทคนิคในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ดีเด่น

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว มีดังนี้
(1.) โล่รางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ใน
กลุ่มที่ 2 อันดับที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว
(2.) กลุ่มที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
(3.) เกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ได้แก่ นายทวี ประทุม อบต.สันทราย อ.พร้าว
(4.) เกียรติบัตรผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว

ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 50 times, 1 visits today)