นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 13.00 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  และ นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อบต.แม่แวน  อบต.เขื่อนผาก และ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับตำบล

(Visited 31 times, 1 visits today)