อบรมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of life)

เข้าชม 18 ครั้ง

7 กันยายน 2560 : อำเภอพร้าว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมวิทยากรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (Way of  life) ให้ครูฝึกระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนากร เกษตรตำบล ครู กศน.ตำบล นักพัฒาชุมชนฯ และกำนันทุกตำบลและปราชญ์สัมมาชีพ 11 ตำบล ทั้งสิ้น 40 คน
โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 18 times, 1 visits today)