โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนงเยาว์  เทพอุโมงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการให้ความรู้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint โดยวิทยากรให้ความรู้จากทีมงานศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

(Visited 20 times, 1 visits today)