การฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอพร้าว

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมกับ ปกครองอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดย ผู้แทนระดับอำเภอ (ครู ก) ที่ได้ไปเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ จากจังหวัด ทำการฝึกสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับผู้แทนระดับตำบล (ครู ข) ที่ได้รับคัดเลือกมาจากแต่ละ อปท. และประชาชนผู้สนใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ >>>ขอขอบคุณวิทยากรครู ก. จากวิสาหกิจชุมชนขามสุ่มเวียง คุณจันทร์ฟอง มูลหล้า (เครือข่าย OTOP อำเภอพร้าว) ทีมวิทยากร จาก กศน.อำเภอทุกๆท่าน เครือข่ายพัฒนาชุมชน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(Visited 24 times, 1 visits today)