ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 27 ครั้ง

นายอาทิตย์  ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนอำเภอพร้าว ในวันที่  19  พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว จัดโดย ปกครองอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)