ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชูชาติ บุญธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพร้าว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน