ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเพียงใจ ยาดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน