โครงสร้างบุคคลากร

ปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

พัฒนาการอำเภอ

นายสำรวญ พรหมแก้ว


รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอโพธาราม

นางสาวเรณา บุญเทียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลคลองตาคต ตำบลท่าชุมพล

นางบุปผา แก้วสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองข่อย

นางสาวปัทมา ศิริพิทักษ์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลเตาปูน ตำบลบางโตนด
เทศบาลตำบลเขาขวาง

นางสาวปาณิสรา สอนส้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลดอนทราย ตำบลธรรมเวน
ตำบลหนองกวาง

นายปรีชา ชูชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองโพ
ตำบลเจ็ดเสมียน

นางสาวฝนทิพย์ พรหมแก้ว

อาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 347 times, 1 visits today)