นางสาวนิตยา สมสกุลชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี