โครงสร้างบุคคลากร

นายธวัช ภักดี

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

นายขจร คงอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาหัวบ่อ และตำบลโพนจาน

นายสนิท แสงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลบ้านค้อ

นางวาสนา จันเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาขมิ้น และตำบลนาใน

นางสมจิต ลุนสำโรง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลโพนสวรรค์ และตำบลโพนบก

นางสาวบุญประเสริฐ โกพล

เจ้าหน้าที่ สทบ. อำเภอโพนสวรรค์

(Visited 32 times, 1 visits today)