โครงสร้างบุคคลากร

นายธวัช ภักดี

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

นายขจร คงอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาหัวบ่อ และตำบลบ้านค้อ

นางสมจิต ลุนสำโรง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน

นางวาสนา จันเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาขมิ้น และตำบลนาใน

นายเกรียงไกร โกพลรัตน์

อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70
รับผิดชอบตำบลตำบลโพนบก

นางสาวบุญประเสริฐ โกพล

เจ้าหน้าที่ สทบ. อำเภอโพนสวรรค์

(Visited 104 times, 1 visits today)