วันที่ 9 พ.ค. 61 นายขจร คงอ่อน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหัวบ่อ ลงพื้นที่เวทีไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บ้านหนองผักตบ ม.4 และ ม.9 ต.นาหัวบ่อ อ. โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เข้าชม 82 ครั้ง

(Visited 82 times, 1 visits today)