ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน