นายวิรพล เยาวะพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด