อ.พิบูลย์รักษ์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

@พิบูลย์รักษ์ : วันที่ 2 เมษายน 2561 น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์ และคณะ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยยอดผ้าป่าฯ อ.พิบูลย์รักษ์ มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 12,000 บาท พร้อมสนับสนุนโรงทานทอดปลาแดดเดียว จากบ้านดอนเขือง รวมยอดบริจาคสมทบกองทุนฯ รวมเป็นเงิน 412,748 บาท ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองอุดรธานี

(Visited 20 times, 1 visits today)