อ.พิบูลย์รักษ์ ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561

@พิบูลย์รักษ์ วันที่ 10 มกราคม 2561 น.ส.ทัศนีย์ นนทมาตย์ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ มหาอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามการบันทึกข้อมูล จปฐ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในระบบออนไลน์ โดยอำเภอพิบูลย์รักษ์ สามารถจัดเก็บได้ 4,188 ค. คิดเป็นร้อยละ 72.10 และบันทึกข้อมูลได้ 1,031 คร. คิดเป็นร้อยละ 18.04

(Visited 31 times, 1 visits today)