สัมมาชีพบ้านหนองผักแว่น : จักสาน วันที่ 3

@พิบูลย์รักษ วันที่ 10 มกราคม 2561 นางปรัศนีย์ โคตะแวง นว.พช.ชำนาญการ ร่วมกับปราชญ์ชุมชน บ้าน หนองผักแว่น ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านสัมมาชีพ : การจักสาน : สุ่ม , กระติบข้าว เป็นวันที่ 3 ณ บ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านแดง

(Visited 46 times, 1 visits today)