อ.พิบูลย์รักษ์ : สัมมาชีพชุมชน : จักสานไม้ไผ่

@พิบูลย์รักษ์ วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแดง นางปรัศนีย์ โคตะแวง นว.พช.ชำนาญการ ประชุมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน และครัวเรือนเป้าหมาย 26 คน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ พร้อมสาธิต/ฝึกปฏิบัติร่วมกัน : การจักสานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย และนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

(Visited 27 times, 1 visits today)