ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวปริศนา กันธิวาท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน