นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย

พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564