ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายสถาพร สินธุศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพนมไพรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการของเรา