ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพังโคน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สัมมาชีพชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน