ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยอดชาย ผ้าเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน