โครงสร้างบุคคลากร

นายอรรณพ เพียรภักดี

พัฒนาการอำเภอผักไห่

นางสาวอิศราภรณ์ มากอิ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุจริต ขวัญทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชิษฐา สุขสมแดน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 135 times, 1 visits today)